Skin Clinic Damla

Algemene voorwaarden

Skin Clinic Damla

Algemene voorwaarden Skin Clinic Damla

Artikel 1 – Partijen en definities

1. Skin Clinic Damla: Skin Clinic Damla, gevestigd te Rotterdam aan de Weena 111 (3013 CH), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69543054, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Skin Clinic Damla:
Website: www.skinclinicdamla.nl
Email: info@skinclinicdamla.nl
Telefoonnummer: 06 – 28 77 98 44
Btw-identificatienummer: NL002315185B75

3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen en diensten van Skin Clinic Damla.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Skin Clinic Damla verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Skin Clinic Damla en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en/of geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door Skin Clinic Damla bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Artikel 3 – Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door Skin Clinic Damla is aangegeven.

2. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.

3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. De prijzen op de website zijn uitdrukkelijk slechts richtprijzen en derhalve niet bindend.

4. Alle opgaven van Skin Clinic Damla van getallen, maten, gewichten en kleur van de goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Skin Clinic Damla.

5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Skin Clinic Damla.

6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat De Klant de offerte van Skin Clinic Damla heeft geaccepteerd en Skin Clinic Damla de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd ofwel nadat Skin Clinic Damla, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst.

7. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van goederen, therapeuten, schoonheidsspecialisten en/of locatie en ondertekende intakeformulier aangegaan.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Skin Clinic Damla behartigt de belangen van De Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Skin Clinic Damla zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Klant erkent dat Skin Clinic Damla bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft voor zover geen specifieke eigenschappen, functies of wensen van De Klant zijn vastgelegd in de hoofdovereenkomst/offerte. Alle diensten van Skin Clinic Damla worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Skin Clinic Damla uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Skin Clinic Damla heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat.

2. De Klant stelt Skin Clinic Damla in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Skin Clinic Damla.

3. Dienstverlening geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst.

4. Skin Clinic Damla zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Skin Clinic Damla altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

5. Het staat Skin Clinic Damla vrij de opdracht te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

6. Skin Clinic Damla is gerechtigd de locatie voor de te verrichten werkzaamheden te wijzigen.

7. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de De Klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Skin Clinic Damla de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de De Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Skin Clinic Damla dit als een aanvullende opdracht aan de De Klant in rekening. Skin Clinic Damla mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de De Klant in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Skin Clinic Damla zijn toe te rekenen.
Onderstaande ziet, in samenhang met het voorgaande, specifiek op de verkoop van goederen

8. Skin Clinic Damla doet geen onderzoek naar individuele medische/lichamelijke of andere negatieve gevolgen voor een persoon bij het gebruik van de goederen. De goederen zouden ook een negatieve invloed kunnen hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een allergische reactie. Een te hoge intensiteit van het gebruik van de goederen kan door te hoge inspanning van de zintuigen tot hoofdpijn of ander licht lichamelijk letsel leiden. De Klant is zelf verantwoordelijk dergelijke invloeden te onderzoeken en daarvoor is De Klant verplicht de goederen voorzichtig te testen, de intensiteit langzaam op te bouwen en bij (de schijn van) een negatieve invloed zich direct te onthouden van verder gebruik. In dat geval adviseert Skin Clinic Damla contact met haar op te nemen om verdere mogelijkheden te bekijken.

9. Indien Skin Clinic Damla voor de bezorging/levering zorgdraagt, dient De Klant een bezorgadres door te geven waar Skin Clinic Damla de te leveren goederen op de aangegeven datum kan (laten) bezorgen/leveren. Indien De Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Skin Clinic Damla aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.

10. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van Skin Clinic Damla en De Klant derhalve daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft Skin Clinic Damla de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Klant te verhalen.

11. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

12. Skin Clinic Damla is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Skin Clinic Damla de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Skin Clinic Damla niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.

13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Skin Clinic Damla een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.

Artikel 5 – Prijzen, betaling en opschorting

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan.

3. Indien betaling op factuur geschiedt, dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking.

4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Skin Clinic Damla terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Skin Clinic Damla niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Skin Clinic Damla is het De Klant niet toegestaan ten aanzien van de betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

Artikel 6 – Verbintenissen van De Klant

1. De Klant stelt Skin Clinic Damla in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Skin Clinic Damla. Hieronder wordt onder andere begrepen:

   a) Ervoor zorgen dat Skin Clinic Damla tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie over eventuele lichamelijke beperkingen en allergieën en overige bijzonderheden ten aanzien van De Klant.
Indien de dienst plaatsvindt op een door De Klant geselecteerde locatie gelden de aanvullende op De Klant rustende verplichtingen:

   b) Zorgen voor (een) veilige en schone ruimte(s);

   c) Ervoor zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Skin Clinic Damla behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;

   d) Het op een zodanige wijze inrichten van de ruimtes waarin de dienst wordt verricht dat Skin Clinic Damla onmiddellijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;

   e) Er zorg voor dragen dat Skin Clinic Damla beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, (veilige) opslag en/of afvoer van eventuele hulpmiddelen;

f) Skin Clinic Damla dient te allen tijde het object waarin de werkzaamheden worden verricht te kunnen betreden. De Klant dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een sleutel;

g) Zich te weerhouden van het stellen van voorwaarden aan het betreden van het object en/of de ruimte waarin de werkzaamheden door Skin Clinic Damla worden verricht, waaronder voorwaarden omtrent kleding en te gebruiken materialen.

2. Indien naar het oordeel van Skin Clinic Damla blijkt dat de omstandigheden ter plaatse dusdanig zijn dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, de diensten van Skin Clinic Damla niet ongestoord kan plaatsvinden of er anderszins sprake is van belemmeringen in de uitvoering van de opdracht, zal de (te leveren) dienst door Skin Clinic Damla geen doorgang vinden of voortijdig worden gestaakt zonder dat hierdoor voor De Klant enige aanspraak op restitutie van betaalde gelden of vergoeding van schade ontstaat.

3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient De Klant Skin Clinic Damla hieromtrent tijdig te informeren. Skin Clinic Damla is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Klant in rekening te brengen.

4. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Skin Clinic Damla niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Klant te vergoeden.

5. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Skin Clinic Damla aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Skin Clinic Damla worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Skin Clinic Damla zijn verstrekt, heeft Skin Clinic Damla het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.

6. Voorafgaand aan de uitvoering dient De Klant de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan Skin Clinic Damla te verschaffen, zoals allergieën en (medische) klachten. Skin Clinic Damla zal deze naar haar beste weten beoordelen. Skin Clinic Damla is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door De Klant.

7. De Klant staat er voor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Skin Clinic Damla en/of derden.

8. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn in de overeenkomst uitgesloten.

9. De Klant zal alle op de goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de goederen, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is De Klant aansprakelijk.

10. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
      a) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
      b) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de te leveren goederen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de overeenkomst aan Skin Clinic Damla verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.

2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.

3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Skin Clinic Damla tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

4. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van Skin Clinic Damla alle benodigde medewerking te leveren waardoor Skin Clinic Damla weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Skin Clinic Damla de goederen voor eigen kosten retour te zenden.

Artikel 8 – Wijziging, annuleren en verplaatsen

1. Een opdracht kan tot 24 uur voor de afgesproken datum, in overleg kosteloos door De Klant worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing binnen 24 uur voor de overeengekomen datum en tijdstip komt de aanbetaling door De Klant te vervallen.

2. Annulering van een opdracht door De Klant kan tot 24 uur kosteloos door De Klant worden gedaan. Bij annulering binnen 24 uur voor de overeengekomen datum en tijdstip komt de aanbetaling door De Klant te vervallen.

3. Annulering of verplaatsing is uitsluitend schriftelijk mogelijk; als datum van annulering of verplaatsing geldt de datum waarop schriftelijke annulering door Skin Clinic Damla ontvangen is. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar.

4. Skin Clinic Damla is te allen tijde gerechtigd een therapeut, (schoonheids)specialist of ander personeel die door haar met de verzorging van de dienst is belast, te vervangen door een andere.

5. Skin Clinic Damla is gerechtigd om de dienst te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de te leveren dienst. De Klant wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Skin Clinic Damla zal het door De Klant betaalde honorarium restitueren. Indien De Klant gebruik maakt van een alternatieve door Skin Clinic Damla aangeboden dienst, wordt het honorarium niet gerestitueerd.

6. Indien een opdracht door overmacht tijdelijk geen doorgang kan vinden, zal Skin Clinic Damla zich naar redelijkheid inspannen voor het vinden van een alternatieve mogelijkheid. Indien dit niet lukt, of indien de doorgang van een opdracht definitief niet mogelijk is, zal Skin Clinic Damla de prijs van de opdracht naar rato van de afgenomen diensten restitueren.

Artikel 9 – Overname, inlenen, geheimhouding en intellectueel eigendom

1. Het is De Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming direct of indirect de aan de dienst verbonden therapeuten, (schoonheids)specialisten of ondersteunend personeel, zonder tussenkomst van Skin Clinic Damla, te benaderen, hetzij voor bestaande diensten, hetzij voor vergelijkbare diensten.

2.Van het door Skin Clinic Damla verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een duurzame gegevensdrager, geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijke toestemming van Skin Clinic Damla. Het is niet toegestaan enig materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

3. Het is De Klant bekend dat het intellectueel eigendom inzake de dienstverlening van Skin Clinic Damla, inclusief de door of namens Skin Clinic Damla verzorgde begeleiding, toebehoort aan Skin Clinic Damla. Het is De Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skin Clinic Damla niet toegestaan om enige, al dan niet door Skin Clinic Damla openbaargemaakte, inhoud van de begeleiding of andere voortbrengselen van de geest te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

4. Skin Clinic Damla behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Skin Clinic Damla heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van De Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

5. Alle partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst, inclusief informatie ten behoeve van begeleidingen door Skin Clinic Damla, hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

6. Indien De Klant in strijd handelt met één van de vijf voorgaande leden, is De Klant Skin Clinic Damla een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR. 10.000,- per overtreding.

Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid

1. Skin Clinic Damla geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig door de opdracht te behalen resultaat.

2. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is Skin Clinic Damla bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met De Klant, zonder dat De Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

3. De Klant is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de overeenkomst en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 5 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, Skin Clinic Damla hieromtrent te informeren.

4. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Skin Clinic Damla het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige vergoeding van schade door Skin Clinic Damla.

5. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen, De Klant Skin Clinic Damla omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, De Klant de afronding van een fase heeft bevestigd, De Klant toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase, vervalt ieder recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout ligt bij De Klant.

6. Mocht Skin Clinic Damla onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Skin Clinic Damla gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

7. Aansprakelijkheid van Skin Clinic Damla reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

8. De Klant vrijwaart Skin Clinic Damla voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Skin Clinic Damla heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

9. Skin Clinic Damla is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.

11. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Skin Clinic Damla tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien De Klant schade lijdt moet dit terstond aan Skin Clinic Damla worden gemeld. Daarbij is De Klant verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 11 – Beëindiging van de overeenkomst

1. Skin Clinic Damla heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skin Clinic Damla ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;

c) er op een aan De Klant toekomend recht beslag wordt gelegd.

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Skin Clinic Damla verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer de opdracht niet volledig is voltooid, is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats.

Artikel 12 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Skin Clinic Damla geen invloed kan uitoefenen. Onder overmacht wordt in dit verband in ieder geval, maar niet beperkt tot, verstaan: brand in de locatie, faillissement of surseance van betaling van Skin Clinic Damla, ziekte, extreme weers- en verkeersomstandigheden, van overheidswege ingestelde beperkingen m.b.t. terrorisme, ziekte, epidemieën, pandemieën etc.

2. Tijdens perioden van overmacht worden verplichtingen van Skin Clinic Damla opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor Skin Clinic Damla onevenredig belastend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Skin Clinic Damla bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Skin Clinic Damla bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 13 – Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Skin Clinic Damla is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Skin Clinic Damla.

2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Skin Clinic Damla haar (hoofd)vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin Skin Clinic Damla haar hoofdvestigingsplaats heeft.

Artikel 14 – Herroepingsrecht

1. Dit artikel is alleen van toepassing indien De Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.

2. De Klant heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van De Klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van De Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij De Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant Skin Clinic Damla, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7 van dit artikel of middels deze link te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.

5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6. Als De Klant de overeenkomst herroept, ontvangt De Klant alle betalingen die De Klant tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van De Klant voor een andere wijze van levering dan de door Skin Clinic Damla geboden (goedkoopste) standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Skin Clinic Damla op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van Skin Clinic Damla terug. Skin Clinic Damla betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee De Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij De Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal De Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Skin Clinic Damla is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of De Klant heeft aangetoond dat De Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop De Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan Skin Clinic Damla heeft medegedeeld, aan Skin Clinic Damla terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als De Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

7. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor De Klant te vergemakkelijken stelt Skin Clinic Damla het hieronder vermelde formulier aan De Klant ter beschikking. De Klant kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Geen producten in de winkelwagen. Geen producten in de winkelwagen.